Statuten en Huishoudelijk reglement - SVMH Gouda
16138
page-template-default,page,page-id-16138,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Statuten en Huishoudelijk reglement

Afschrift

akte van oprichting van de vereniging

“Senioren Vereniging Midden-Holland”

statutair gevestigd te Gouda

 

OPRICHTING VERENIGING

Versie: 3 d.d. 29 maart 2010

in behandeling bij: MR J.H.A. Wagener/078244/ba

 

Heden, negenentwintig maart tweeduizend tien (29-3-2010), verschenen voor mij, mr Johan Hendrik Adriaan Wagener, notaris met als vestigingsplaats Gouda:

 1. mevrouw Olga Kanters, geboren te ´s-Gravenhage op zeventien maart negentien zesendertig (17-3-1936), legitimatie: nederlandse identiteitskaart met nummer ISCC 90579, uitgegeven te Gouda op zestien juni tweeduizend acht (16-7-2008) , wonende te 2805 CX Gouda, Marga Klompestraat 78, ongehuwd en niet betrokken bij een geregistreerd partnerschap;
 2. de heer Willem Verwoerd, geboren te Voorburg op tweeëntwintig april negentien zesenveertig (22-4-1946), legitimatie: paspoort met nummer NN51JL660, uitgegeven te Gouda op twaalf september tweeduizend acht (12-9-2008), wonende te 2804 KT Gouda, Landluststraat 92, en gehuwd.

De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

 

HOOFDSTUK 1 : OMSCHRIJVING VAN DE VERENIGING

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam “Senioren Vereniging Midden-Holland”. Zij is in deze statuten verder aangeduid als SVMH. De vereniging is op zeventien april tweeduizend acht (17-4-2008) voor onbepaalde tijd opgericht en heeft haar zetel te Gouda.

Doel

Artikel 2

 1. De SVMH heeft ten doel op te komen voor de individuele en collectieve rechten van senioren vanaf de leeftijd van vijftig (50) jaar. Zij streeft naar verbetering van materiële, culturele en sociale positie van haar leden.
 2. De SVMH tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • Het organiseren van recreatieve activiteiten;
  • Het streven naar het aanwezig zijn van voor senioren benodigde voorzieningen;
  • Het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfbeschikkingsrecht van de senioren;
  • Het behartigen van de belangen van de leden in overlegorganen, samenwerkingsverbanden en dergelijke.

Artikel 3

De SVH kan zich aansluiten bij een overkoepelende organisatie welke namens meerdere gelijkgerichte verenigingen belangen op provinciaal en landelijk niveau behartigt.

 

HOOFDSTUK 2 : LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Leden

Artikel 4

 1. Ieder natuurlijk persoon van vijftig (50) jaar of ouder kan lid worden. Dit ongeacht goddienstige, levensbeschouwelijke of politieke opvattingen.
 2. De wijze van aanmelding en de toelatingsprocedure is geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 5

 1. Leden zijn gehouden aan statuten en besluiten van de bevoegde organen van de SVMH.
 2. Statuten zijn gepubliceerd op de website van de SVMH, welke website te vinden is via https://www.svmh-gouda.nl. Indien een lid bij toelating aangeeft geen toegang tot internet te hebben ontvangt de betrokkene een kopie van de op dat moment geldende statuten en huishoudelijk reglement.

Artikel 6

Leden van de SVMH nemen voor eigen verantwoordelijkheid deel aan de activiteiten die door de SVMH worden georganiseerd, mede worden georganiseerd of aanbevolen. De SVMH aanvaart geen aansprakelijkheid tenzij deze direct op de wet berust.

Artikel 7

Naast leden kan de SVMH ook ereleden en leden van verdienste hebben. Deze zaken zijn geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 8

Het bestuur houdt een lijst bij waarin de namen en adressen van alle leden staan vermeld.

Artikel 9

Het bestuur besluit over de toelating van een aspirant lid en het lidmaatschap vangt aan op het moment van de inschrijving en is van onbepaalde duur.

Artikel 10

 1. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging door het lid of ontzetting uit het lidmaatschap door de SVMH.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan alleen aan het eind van een kalanderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging geschiedt door het bestuur. Grond hiervoor kan zijn wanbetaling of dat het redelijker van de vereniging of het lid niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Bij ontzetting uit het lidmaatschap kan het lid, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving, aangeven beroep te willen aantekenen op de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 11

 1. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie welke door de ledenvergadering wordt vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de betaling van een bijdrage te verlenen.

Artikel 12

De leden hebben geen deel in het vermogen. Zij kunnen geen teruggave vorderen van betaalde contributie.

Begunstigers

Artikel 13

 1. Begunstigers zijn bedrijven of natuurlijke personen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen.
 2. Het bestuur houdt een lijst bij waarin de namen en adressen van alle begunstigers zijn vermeld.

Artikel 14

Het beëindigen van de relatie met begunstigers namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

HOOFDSTUK 3 : HET BESTUUR

Artikel 15

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) leden. Deze worden door de ledenvergadering benoemd. De benoeming geschiedt vanuit de leden.

Ook indien het aantal bestuursleden lager wordt blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is verplicht zo snel als mogelijk in de ontstane vacature te voorzien.

 1. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige taken worden binnen het bestuur verdeeld.
 2. De benoeming van bestuursleden gebeurt op voordracht van het bestuur of op voordracht van tien (10) of meer leden. Deze voordrachten dienen uiterlijk zeven (7) dagen voor de algemene ledenvergadering door het bestuur aan de leden kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 16

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit ten alle tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een ledenvergadering , te houden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn, haar jaarverslag uit. Zij doet dit onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten over haar in het laatste boekjaar gevoerde beleid.
 3. De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee (2) personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een aftredend commissielid is niet direct herkiesbaar. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt op de ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vereist het onderzoek van de rekeningen verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht de commissie alle door haar gewenste inlichtingen betreffende het onderzoek te verschaffen. Zij zal de commissie inzage geven in de boeken en bescheiden.
 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden tenminste zeven (7) jaar te bewaren.

Artikel 17

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer deze voor bepaalde tijd is benoemd, kan ten alle tijde door de ledenvergadering worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt in het derde (3e) jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur te maken rooster van aftreding. Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door :
 • Opzegging door het bestuurslid;
 • Opzegging door de vereniging;
 • Het beëindigen van het lidmaatschap;
 • Overlijden

Artikel 18

 1. Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en penningmeester aan, alsmede vervangers voor voorzitter, secretaris en penningmeester. Een bestuurslid kan meerdere functies vervullen.
 2. Van elke vergadering maakt de secretaris notulen, welke in principe in de daarop volgende vergadering worden vastgesteld.
 3. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande vergaderingen  van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
 4. Bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter bepalend.

Artikel 19

 1. Het bestuur is belast met de leiding van de SVMH.
 2. Het bestuur stelt jaarlijks een werkplan / begroting vast, maakt een financieel- en secretarieel jaarverslag en legt verantwoording af aan de ledenvergadering.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak uit te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
 4. Het bestuur van de SVMH wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het volledige bestuur hetzij door minimaal twee bestuursleden.

 

HOOFDSTUK 4 : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalender jaar.

Artikel 21

Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 1. De vereniging houdt tenminste één (1) maal per jaar een ledenvergadering.
 2. De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen volgens de lijst bedoeld in artikel 8. De termijn voor oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
 3. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien (10) stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het binnen vier (4) weken bijeenroepen van een ledenvergadering. Indien binnen veertien (14) dagen geen gehoor is gegeven aan dit verzoek kunnen de leden zelf tot die bijeenroeping overgaan. Dit door middel van een advertentie in een veel gelezen blad in de plaats waar de vereniging is gevestigd.
 4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 26.

Artikel 22

 1. Toegang tot een vergadering hebben de leden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, uitgezonderd voor het agendapunt waar hun schorsing wordt besproken.
 2. Over toelating van andere personen beslist de vergadering.
 3. Stemrecht hebben uitsluitend niet geschorste leden. Ieder lid heeft één stem.

Artikel 23

 1. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Zijn deze personen afwezig dan wijst het bestuur een voorzitter aan.
 2. Van het besprokene in elke vergadering wordt door de secretaris, of een andere door de voorzitter aangewezen persoon, notulen gemaakt. Deze worden in de volgende ledenvergadering ter goedkeuring aangeboden.

Artikel 24

Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken een besluit de juistheid daarvan betwist, dan vindt opnieuw stemming plaats. Door deze nieuwe stemming vervalt de uitslag van de vorige stemming.
 2. Stemming over zaken vindt mondeling plaats, stemming over personen schriftelijk tenzij de betrokkene bij acclamatie wordt gekozen.
 3. Tenzij de wet of de statuten anders bepalen worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
 4. Indien bij een stemming van personen niemand meer dan vijftig procent (50%) van de stemmen heeft behaald volgt een nieuwe stemming. Hierbij valt de persoon met de minste stemmen af.
 5. Indien de stemmen staken over een voorstel,  niet betreffende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 6. Alle stemmingen geschieden mondeling , tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één (1) van de leden dit wenst. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één (1) om meer stemgerechtigde leden hoofdelijke stemming verlangt.
 7. Een unaniem besluit, genomen door alle leden, heeft eenzelfde rechtskracht als een besluit genomen op een ledenvergadering.

 

HOOFDSTUK 5 : STATUTEN WIJZIGING

Artikel 25

 1. In de statuten van de SVMH kunnen veranderingen worden aangebracht door de ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de statuten zullen worden voorgesteld.
 2. Het bestuur moet tenminste zeven (7) dagen voor de vergadering wordt gehouden een afschrift van het voorstel aan alle leden hebben toegezonden. Hierin is de voorgedragen wijziging woordelijk opgenomen.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft instemming van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt in werking één (1) dag na deponering van de gewijzigde statuten bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Hoofdstuk 6 : Ontbinding

Artikel 26

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 25 lid 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan het Hospice te Gouda.

Huishoudelijk reglement

Artikel 27

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet strijdig zijn met de wet en de statuten.

Slotbepalingen

Artikel 28

In alle gevallen, waarin zowel de wet of deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Tenslotte verklaarden de comparanten, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de vereniging worden benoemd:

 1. mevrouw Else Cornelia Naudts, wonende te 2801 AG Gouda, van Beverninghlaan 32, geboren te Rotterdam op vijfentwintig juni negentien zevenendertig (26-06-1937), voorzitter,
 2. de heer Willem Verwoerd, de comparant sub 2 voornoemd, secretaris,
 3. de heer Marinus Abraham de Bruijn, geboren te Rotterdam op twaalf mei negentienhonderd negenendertig (12-5-1939), wonende te 2804 RD Gouda, Ridder van Catsweg 231, penningmeester,
 4. mevrouw Alida van Duijl, wonende 2803 AT Gouda, Begoniapad 8, geboren te Rotterdam op achttien augustus negentienhonderd negenentwintig (18-08-1929), bestuurslid,
 5. mevrouw Olga Kanters, de comparant sub 2 voornoemd, bestuurslid.

SLOT

Waarvan akte in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Indien hiervoor een identiteitsdocument vermeld is, heb ik, notaris, de identiteit van een comparant (destijds) vastgesteld aan de hand van dat document.

De zakelijke inhoud van de akte is aan comparanten opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en in te stemmen met beperkte voorlezing.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna achtereenvolgens door comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(volgt ondertekening)

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

SENIOREN VERENIGING MIDDEN-HOLLAND (SVMH)

zoals vastgesteld op 25 oktober 2017 en herzien op 23 mei 2018

 

Artikel 1

Wijze van aanmelding en de toelatingsprocedure

 1. Natuurlijke personen die lid wensen te worden kunnen dit doen door of een aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij de pennigmeester, of zich telefonisch op te geven bij de penningmeester.
 2. De penningmeester houdt een bestand van leden bij. Hierin registreert hij tevens de contributie betalingen. Dit bestand wordt tevens gebruikt voor het verzenden van het verenigingsorgaan.
 3. Leden die in het verleden zijn geroyeerd omdat zij niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan, worden pas geaccepteerd als lid als zij hun achterstallige contributie hebben betaald.
 4. Indien er vanuit de bestaande leden bezwaar zijn iemand als lid toe te laten beslist het bestuur na beide partijen te hebben gehoord.

Artikel 2

Royement

Leden die zich niet voor 1 december van een jaar hebben afgemeld worden geacht hun lidmaatschap voor het komende jaar te verlengen. Leden die, ook na een herinnering, hun contributie voor het lopende jaar niet hebben betaald worden (in principe) in de maand april ontzet uit het lidmaatschap.

Artikel 3

Ereleden en leden van verdienste

 1. Leden die zich langdurig in bijzondere mate hebben ingezet om de doelen van de SVMH te bereiken kunnen in de ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, worden benoemd tot erelid. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie betaling.
 2. Leden en niet leden die zich in bijzondere mate hebben ingezet om de doelen van de SVMH te bereiken kunnen in de ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, worden benoemd tot lid van verdienste. Leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie betaling.

Artikel 4

Reizen

1. Algemeen

De SVMH organiseert dagtochten en meerdaagse reizen. De vereniging heeft een reiscommissie die is belast is met de organisatie van deze reizen. De financiële afhandeling van de reizen wordt door de penningmeester gedaan.

Mensen die geen lid zijn van de SVMH kunnen ook aan deze reizen deelnemen. Zij betalen een opslag van €10,00 op de reissom.

De reiscommissie heeft overleg met een of meerdere reisorganisatie(s) die de reizen uit kan voeren. Zij maakt omstreeks oktober/november een keuze uit het aanbod van een van deze organisaties voor het volgende jaar.

2.Organisatie

  1. Het voorlopige nieuwe reisschema wordt in “Het Blad” en op de website van de SVMH gepubliceerd. De reizen en data worden definitief nadat de aanmelding is opengesteld.
  2. De reiscommissie vraagt tijdig een offerte voor een geplande reis aan bij de reisorganisatie. Deze offerte wordt besproken in de commissie
  3. Indien een offerte is geaccepteerd wordt de uitnodiging voor de reis opgesteld. Deze komt in “Het Blad”. De basis gegevens komen op de website nadat de bezorgers “Het Blad” kunnen ophalen voor bezorging. In de uitnodiging wordt een omschrijving van de reis gegeven, de prijs voor leden en niet leden, de wijze van aanmelden (via de betaling), de opstapplaatsen, vertrektijden en peildatum (zie 3). Tevens wordt het rekeningnummer vermeldt waarop moet worden betaald.
  4. De deelnemers worden verzocht op de betaling te vermelden wat hun opstapplaats is, hun dieet en eventueel andere informatie die van belang is.
  5. Na ontvangst van de betaling wordt de persoon op de lijst van deelnemers geplaatst. Indien er meer deelnemers zijn dan beschikbare plaatsen geldt de volgorde van betaling. Deze personen komen op een wachtlijst (op volgorde van betaling).

3. Peildatum en gerelateerde activiteiten

  1. De peildatum is de datum waarop de reiscommissie, in overleg met de reisorganisatie, besluit of een dagtocht of meerdaagse reis doorgaat. Op die datum gaat de SVMH naar de reisorganisatie definitief verplichtingen aan. In het verlengde hiervan gaat de reisorganisatie verplichtingen aan naar haar relaties.
  2. Indien een reis niet doorgaat worden de deelnemers kort na de peildatum hierover telefonisch geïnformeerd. In dat geval wordt de betaalde reissom terugbetaald.
  3. Vanaf de peildatum vindt er géén terugbetaling meer plaats aan een aangemelde deelnemer die zich afmeldt als een reis doorgaat.
  4. Bij dagtochten informeert de reiscommissie de reisorganisatie één week vóór aanvang van een dagtocht (7*24 uur) over het aantal deelnemers en de gewenste diëten. Dit op basis van de door de deelnemers verstrekt informatie bij het aanmelden.
  5. Bij meerdaagse reizen informeert de reiscommissie de reisorganisatie twee maanden vóór aanvang van de meerdaagse reis (peildatum) schriftelijk via een lijst met deelnemers, bezetting van eenpersoons- en tweepersoonskamers, de diëten, het aantal rollators en eventuele aanvullende wensen van deelnemers. Dit op basis van de informatie die de deelnemers hebben verstrekt bij hun aanmelding.
  6. Indien er belangstellenden zijn die na de peildatum nog willen boeken worden deze, eventueel na overleg met de reisorganisatie, alsnog op de deelnemers lijst geplaatst. De reissom moet in die gevallen direct worden betaald.
  7. Een deelnemer mag zich laten vervangen door een ander persoon. Dit dient te worden gemeld aan de reiscommissie. De onderlinge verrekening van de reissom gaat buiten de SVMH om. Een eventuele toeslag voor een niet lid moet aan de SVMH worden betaald.

4. Verantwoordelijkheid voor uitvoering van de reizen

De reisorganisatie en hun chauffeur, als ter plaatse aanwezige medewerker, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reizen. Namens de SVMH is er altijd een vertegenwoordiger aanwezig als begeleider.

5. Opstap- en uitstap plaatsen

Ten behoeve van de deelnemers zijn er meerdere opstap- en uitstap plaatsen. De eerste opstapplaats is bij de Leckenborchflat, de tweede en derde opstapplaats kunnen verschillen. De reisorganisatie eist dat de opstapplaatsen goed bereikbaar moeten zijn voor de bus. Daarnaast houden de SVMH rekening met gemeentelijke bepalingen en beperkingen bij de keuze van de opstapplaatsen.

 • De opstapplaats bij de Leckenborg is de opstelplaats voor de ingang voor dienstverlenende voertuigen. De bus is hier minimaal 15 minuten voor de vertrektijd aanwezig. Er is vlakbij de Leckenborg een goede parkeergelegenheid voor auto’s.
 • Er is een opstapplaats in de nabijheid van de bloemenstal bij het station Gouda. Dit is goed te te bereiken met openbaar vervoer.
 • Er is een opstapplaats bij het station Goverwelle. Dit is te bereiken met openbaar vervoer en er is op korte afstand parkeergelegenheid voor auto’s.
 • Indien een deelnemer te laat is bij een opstapplaats en wel tijdig bij een andere opstapplaats kan zijn, kan deze daar zonder problemen alsnog instappen.

Indien daar aanleiding voor is kan de reisleiding besluiten de opstapplaatsen tijdelijk te wijzigen. Indien dit niet aangekondigd is in het reisschema worden de deelnemers die zich hebben aangemeld voor deze opstapplaats daarvan (telefonisch) in kennis gesteld. Alleen voor een definitieve wijziging van opstapplaatsen is een aanpassing van dit reglement vereist.

6. Nadere bepalingen reizen

 De deelnemers zorgen er voor dat hun telefoonnummers bekend zijn bij de SVMH.

  1. De begeleider namens de SVMH ontvangt de deelnemers aan de dagtocht/meerdaagse reis, heeft controle over de gereserveerde plaatsen en controleert het aantal deelnemers bij de opstapplaatsen.
  2. De begeleider namens de SVMH begeleidt de deelnemers gedurende de reis in samenwerking met de chauffeur van de touringcar.
  3. Heeft een deelnemer tijdens een reis een probleem, dan wordt dit direct gemeld aan de chauffeur / begeleider namens de SVMH. Er wordt dan gekeken of een oplossing mogelijk is.
  4. De deelnemers die opstappen bij de Leckenborg spreiden zich over de zitplaatsen in de bus.
  5. Voorin de bus worden plaatsen gereserveerd voor deelnemers met een beperking. Er zijn deelnemers die voorin de bus moeten zitten vanwege een whiplash of ziekte. Voor zover mogelijk worden de aanvragen gehonoreerd. Er zijn echter maar 4 plaatsen voorin waardoor aanvragers een plaats aangewezen kunnen krijgen op rij 2 of 3. Eventuele partners, familieleden, kennissen, vrienden en vriendinnen kunnen, indien aangevraagd, een plaats toegewezen krijgen nabij de gereserveerde plaatsen.
  6. Nagenoeg alle bussen hebben een toilet aan boord. Is er een toilet aan boord en een deelnemer wil daar gebruik van maken dan moet een sleutel worden opgehaald bij de chauffeur. Hierbij geldt Artikel 9.1 van de Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer): ‘Het is de reiziger verboden tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus, tenzij voor eigen risico van de reiziger’.
  7. De vertrektijd, zoals vermeld op de uitnodiging voor de reis in “Het Blad”, is de vertrektijd. Op dat tijdstip vertrekt de bus ongeacht het feit of alle aangemelde deelnemers aanwezig zijn. Deelnemers die niet tijdig aanwezig waren bij de opgegeven opstapplaats en daardoor niet mee konden, krijgen hun reissom niet terug betaald.

7. Aanvullende nadere bepalingen meerdaagse reizen

Bij een meerdaagse reis overlegt de reisbegeleiding met de chauffeur over het excursieprogramma, de vertrektijden van de excursies en de aanvang van het ontbijt/diner. De reisbegeleiding gaat hierbij uit van de belangen van de deelnemers.

  1. De begeleider namens de SVMH zorgt dat de deelnemers minimaal een maand voor aanvang van de reis een brief ontvangen met een lijst ‘Tips’, reisinformatie met vertrektijden bij de opstapplaatsen, een in te vullen deelnameformulier en een achterblijversformulier. Bij vertrek ontvangen de deelnemers een informatiemap met reisinformatie (achtergrondinformatie hotel, mogelijkheden voor excursies en plattegronden) en een deelnemerslijst.
  2. De reisbegeleider zorgt bij een meerdaagse reis voor een spelletjestas en een EHBO-tas.
  3. De kosten van maaltijden, koffie en dergelijke zitten, voor zover vermeld in het reisprogramma, in de reissom. De overige maaltijden en consumpties zijn voor eigen rekening van de deelnemers.
  4. De kosten van excursies zitten niet in de reissom. Kosten van excursies waaraan niet is deelgenomen worden niet doorberekend. De kosten voor de gemaakte excursies worden aan het eind van de reis afgerekend.
  5. Deelnemers aan meerdaagse reizen hebben contant geld nodig voor persoonlijke uitgaven en het betalen van de excursies. Er kan geen garantie worden geven dat te allen tijde PIN betalingen mogelijk zijn.

8. Verzekeringen

De SVMH sluit voor de deelnemers aan de reizen geen reis- en/of annuleringsverzekering af. Zij zelf verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van verzekeringen. Bij een meerdaagse reis wordt dringend geadviseerd deze verzekeringen af te sluiten.

9. Slot bepalingen artikel 4

  1. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat zij bij de reizen alle noodzakelijke papieren zoals het pasje van de ziektekosten verzekering en eventueel paspoort of identiteitskaart bij zich hebben.
  2. De deelnemers zorgen dat zij een telefoonnummer bij zich hebben dat in eventuele noodgevallen gebeld kan worden.
  3. Voor mensen die opgehaald worden bij de uitstapplaats geeft de chauffeur, kort voor aankomst, de verwachte aankomsttijd aan. De deelnemers kunnen dit doorgeven aan de persoon die hun ophaalt.

Artikel 5

Privacy

 1. Seniorenvereniging Midden Holland (SVMH) heeft leden en kan alleen functioneren als het bestuur kan beschikken over enkele persoonlijke gegevens van die leden. Alle benodigde gegevens worden bij inschrijving op een inschrijfformulier ingevuld. Het bestuur legt de gegevens uit het inschrijfformulier vast in de ledenlijst. Het lid is ervoor verantwoordelijk om wijzigingen in deze persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan het bestuur. De leden hebben het recht hun gegevens in de ledenadministratie te raadplegen en zo nodig te rectificeren. Het bestuur draagt er zorg voor dat deze gegevens volgens de wettelijke termijnen worden gearchiveerd.
 2. De in de ledenadministratie opgenomen gegevens en alle later doorgegeven wijzigingen daarin kunnen alleen door bestuursleden en degene die “Het Blad” verzend worden geraadpleegd. Deze personen kunnen deze gegevens nodig hebben om hun bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden te kunnen uitoefenen en kunnen de gegevens opnemen in een e-mail-, boekhoud-, of bankprogramma. Het bestuur geeft deze gegevens door aan andere instanties als dat wettelijk is voorgeschreven. Het bestuur er zorg voor dat de toevertrouwde persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met andere leden, commerciële partijen, of andere belangstellenden zonder wettelijke noodzaak.
 3. Tijdens activiteiten van de SVMH kunnen foto’s worden genomen. Deze kunnen door de SVMH worden gebruikt in “Het Blad”, op de website en in propaganda materiaal. Indien personen tegen deze openbaarmaking zijn, maken zij dit kenbaar bij het bestuur. Het bestuur zal, in overleg met de betrokkene, in overeenstemming met de wet maatregelen nemen.

Artikel 6

Slot bepalingen

In alle gevallen waar statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.